0

سلة التسوق الخاصة بك فارغة

Concorso fotografico - Termini e condizioni

 • Le voci posono essere pubblicate su Instagram (feed، NON storie o non saremo in grado di trovare la voce)، Facebook (non il posto migliore in quanto FB non usa molto bene gli hashtag) o Twitter.
 • Tutte le voci devono الاستفادة من l'hashtag #BrainwavzAudio OPPure non verranno presi في الاعتبار.
 • Una nuova المنافسة في 1 ° دي ogni mese e terminerà l'ultimo giorno del mese.
 • منفردا صور مطوية من الداخل إلى الخارج ، بما في ذلك ترتيب الصور.
 • أنا vincitori verranno annunciati entro la prima Settimana di ogni mese e l'utente verrà contattato tramite messaggio diretto.
 • Le foto devono essere opera degli utenti e devi likedere il prodotto di cui stai pubblicando un'immagine. Rivendicare le immagini di altre persone تأتي tue ti squalificherà per semper dal concorso fotografico.
 • بسبب vincitori saranno scelti da Brainwavz ، غير abbiamo un metodo o معيار محدد ، non è basato su Mi piace o condivisioni ، o quanto può essere professionale ، tutto dipende da come ci sentiamo nel giorno - sarà casuale in ogni modo.
 • Il premio è بصيغة دي الائتمان في Negozio منفردا لكل Brainwavzaudio.com e verrà emesso tramite codice coupon una tantum.
 • Il primo classificato riceverà un بونو نيجوزيو دي 100 دولار
 • Il secondo classificato riceverà un بونو نيجوزيو دا 30 دولارًا
 • Il premio non è trasferibile e non ha alcun valore di permuta o valore monetario al di fuori del negozio web Brainwavz.
 • Il codice coupon deve essere utilizzato per il suo intero valore in unico acquisto: l'eventuale Credito Residuo rimasto sul coupon andrà perso.
 • Quando ti iscrivi al concorso accetti di consentire a Brainwavz di pubblicare la tua foto sul nostro موقع الويب / مدونة ، sulle nostre pagine dei وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك، Instagram e Twitter) ، رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني e sul nostro Pagina flikr - Per qualsiasi altro luogo chiederemo unautorizzazione speciala al proprietario dell'immagine